ข่าวจากผู้จัดการ  
Hit CounterWeb Hit Counters  
 
หน้าแรก
พ.ร.บ.จราจรทางบกกับรแท็กซี่
กฏระเบียบข้อบังคับ
ใบอนุญาติขับรถสาธารณะ
อัตราค่าธรรมเนียม พ.ร.บ.
บันทึกคะแนนผู้กระทำผิดกฏ
ทางเอก-ข้อกำหนดความเร็ว
ขับรถสวนทางและทางแยก
ข้อควรคำนึงในการทำประกัน
แท็กฃี่เอื้ออาทรผ่อนไม่ผ่านตัวแทน
จดทะเบียนรถแท็กซี่มิเตอร์
อัตราค่าโดยสาร-แผนที่
เครื่องหมายจราจร
เครื่องหมายบนพื้นขอบทาง1
เครื่องหมายบนพื้นขอบทาง2
แท็กซี่เอื้ออาทร 
ลืมของแล้ว ทำอย่างไร
เครื่องหัวฉีดล้างได้หรือไม่
ขับรถตามหลัง ระวัง ไว้ก่อน
วิธีประหยัดพลังงานในการเดิน
ขับรถอย่างถูกวิธีในทุกสภาว
การใช้รถที่ถูกวิธีการดูแลรักษา
เหตุเกิดบนรถแท็กซี่
ดวงกับสีรถ
คำคมท้ายรถ
Li nk เว็บฃื้อ-ขายรถยนต์
gameแก้เฃ็ง
คำนวนวันเกิด
รายชื่อสหกรณ์แท็กซี่ 
รายชื่อบริษัทแท็กซี่ 
รายชื่อปั้มแก๊สทั่วประเทศไทย
ค่าเช่าเหมาจ่าตามระยะทาง
รายงานการจราจร
รายงานอากาศกรมอุทกศาสตร์
รายงานข่าวแผ่นดินไหว
สวนดุสิตโพล
 
Home -หน้าหลัก
ประกัน พ.ร.บ. ราคาพิเศษ
ทำประกันและพรบ.ที่นี่ครับ
จส.100โทร.1137แฟกซ์ 0-2711-9159
สายด่วนรถหาย โทร. 0-2711-9160
สายด่วนอุบัติเหตุ โทร.0-2711-9161-2
สายด่วนยาเสพย์ติดโทร.0-2350-4040
หมออาสา โทร. 0-2350-500

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        พระราชบัญญัติกัรถแท็กฃี่  
มาตรา    
93 ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร   
 

เว้นแต่การบรรทุกนั้นน่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ตนหรือแก่คนโดยสาร

 
 

ในกรณีที่ผู้ขับขี่รถแท็กซี่มีความประสงค์จะไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสารให้แสดงป้ายงดรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร

 
  วิธีการแสดงป้าย และลักษณะของป้ายงดรับจ้างบรรทุกคนโดยสารให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  
152 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 93  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน หนึ่งพันบาท  
94 ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถแท็กซี่รับบรรทุกคนโดยสารเกินจำนวนที่ได้กำหนดไว้ในใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์   
152

ในการนับจำนวนคนโดยสาร  ให้ถือว่าเด็กอายุไม่เกินสิบปี จำนวนสองคน เท่ากับคนโดยสาร หนึ่งคน  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 94  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน หนึ่งพันบาท

 
95

ห้ามมิให้ผู้ใด                         

 
  1.  เรียกให้คนขึ้นรถแท็กซี่โดยส่งเสียงอื้ออึง หรือในลักษณะที่ก่อความรำคาญให้แก่คนโดยสารหรือผู้อื่น  
  2.  ต้อน ดึง เหนี่ยว หรือยึดยื้อคน หรือสิ่งของของคนนั้น  เพื่อให้คนขึ้นรถแท็กซี่คันใดคันหนึ่ง  
152

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 95   ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน หนึ่งพันบาท

 
96

ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถแท็กซี่เรียกเก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่ปรากฎจากมาตรแท็กซี่                        

 
  ลักษณะและวิธีการใช้มาตรแท็กซี่ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  
148 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 96  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ห้าร้อยบาท  
97 คนโดยสารต้องชำระค่าโดยสารตามอัตราที่ปรากฎจากมาตรแท็กซี่   
148 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 97  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ห้าร้อยบาท  
98 บทบัญญัติมาตรา 96  และมาตรา 97  จะใช้บังคับในท้องที่ใด และจะใช้บังคับกับรถแท็กซี่ทุกประเภท หรือบางประเภท  
  โดยมีเงื่อนไขอย่างใด  ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา  
 

ในท้องที่ใดที่มิได้มีพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งใช้บังคับ                          

 
  ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ในท้องที่นั้นเรียกเก็บค่าโดยสารเกินราคาที่ตกลงกันไว้กับคนโดยสาร  
  และคนโดยสารต้องชำระค่าโดยสารตามที่ตกลงไว้นั้น  
 

บทบัญญัติในวรรคสองให้ใช้บังคับแก่กรณีของรถแท็กซี่ประเภทที่มิได้กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งด้วย

 
149      ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 98  วรรคสอง   หรือวรรคสาม  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ห้าร้อยบาท  
99        ในขณะขับรถ  ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถแท็กซี่   
  (1)  สูบบุหรี่  เปิดวิทยุ  หรือกระทำด้วยประการใดใด   ในลักษณะที่ก่อความรำคาญให้แก่คนโดยสาร  
 

(2)  ยื่นมือ แขน หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายออกนอกรถ เว้นแต่เป็นการกระทำเพื่อให้สัญญาณตามมาตรา37

 
 

(3)  จับคันบังคับด้วยมือเพียงข้างเดียวเว้นแต่มีเหตุจำเป็น                         

 
  (4)  ใช้เสียงสัญญาณเมื่อเข้าไปในบริเวณโรงพยาบาล  สถานที่ทำงาน  หรือสถานศึกษา  
 

(5)  ให้เสียงสัญญาณแตรเพื่อเร่งรถคันอื่น                         

 
 

(6)  แซงหรือตัดหน้ารถอื่นในลักษณะฉวัดเฉวียน เป็นที่น่าหวาดเกรงว่าจะเกิดอันตราย                         

 
 

(7)  ขับรถเข้าบริเวณบ้านของผู้อื่น                         

 
 

(8)  รับคนโดยสารภายในบริเวณที่เจ้าพนักงานจราจรได้กำหนดเครื่องหมายจราจรห้ามรับผู้โดยสาร

 
  (9)  กล่าววาจาไม่สุภาพ เสียดสี  ดูหมิ่น  ก้าวร้าว  หรือแสดงกิริยา ในลักษณะดังกล่าวต่อคนโดยสาร หรือผู้อื่น  
152      ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 99  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน หนึ่งพันบาท  
100        ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ต้องพาคนโดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่สั้นที่สุด หรือเส้นทางที่ไม่อ้อมเกินควร และต้องส่งคน  
  โดยสาร ณ สถานที่ตามที่ตกลงกันไว้ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถแท็กซี่พาคนโดยสารไปทอดทิ้งระหว่างทาง ไม่ว่าด้วยประการใดๆ  
มาตรา  158 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 100  วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง   ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกิน สองพันบาท   หรือทั้งจำทั้งปรับ  
101

ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ต้องแต่งกาย และมีเครื่องหมายเย็บติด หรือปักไว้ที่เครื่องแต่งกาย                            

 
 

ลักษณะเครื่องแต่งกายและเครื่องหมายให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา   

 
  ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศของอธิบดีใช้บังคับ  
148 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 101   ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ห้าร้อยบาท  
102       เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรให้ผู้ประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร  โดยใช้ รถแท็กซี่ในท้องที่ใดต้องจอดพักรถ  ณ  
  สถานที่ที่ใดเป็นการเฉพาะ ก็ให้กระทำได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  
  ในพระราชกฤษฎีการดังกล่าว ให้ระบุท้องที่ และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีที่จอดพักรถด้วย  
153        ผู้ประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร โดยใช้รถแท็กซี่  
 

ผู้ใดไม่จอดรถ ณ สถานที่ที่กำหนดตามพระราชกฤษฎีกา ซึ่งออกตามมาตรา 102  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน หนึ่งพันบาท

 
     
แลกลิ้ง   
<A href="http://www.taxi-meter.50megs.com/taxi.htm" target=_blank>
<IMG height=31 src="/12345.gif" width=88 border=0></A>
  Rub-Sub Make Money On-Line  คอม-ไทย ดอทเน็ต สอนการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ โครงการรวมกลุ่มโปรแกรมเมอร์ หน้าแรก Krumontree.com อยากดูดวงฟรีๆ มาที่นี่ มหาหมอดูดอทคอม The Way Of PHP Developer