กฏระเบียบข้อบังคับและอัตราค่าโดยสาร  
                                     ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง  
                         กำหนดลักษณะเครื่องแต่งกาย และเครื่องหมายของผู้  ขับขี่รถแท็กซี่  
                                        ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2545  
                        ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ในขณะขับรถต้องแต่งกายให้สะอาดสุภาพเรียบร้อย  
                                     และรัดกุมด้วยเครื่องแต่งกาย ดังนี้  
       1. เสื้อเชิ้ตคอพับ แขนยาว หรือแขนสั้น  ไม่มีลวดลาย การสวมเสื้อให้สอดชายล่างของเสื้อให้อยู่ภายใน  
  กางเกง  
       2. กางเกงขายาวสีเดียวกับเสื้อ และไม่มีลวดลาย  โดยสีกางเกงอาจจะเข้มกว่าสีเสื้อก็ได้  
       3. รองเท้าหุ้มส้น หรือหุ้มข้อ  (เว้นแต่เท้าเจ็บจนไม่สามารถสวมได้)  
       4. หมวก ถ้าจะสวมต้องเป็นหมวกทรงหม้อตาล  สีเดียวกับเสื้อ   
       5. ที่อกเสื้อด้านซ้าย  ให้ติดชื่อและชื่อสกุล ของผู้ขับขี่เป็นอักษรไทย ขนาดตัวอักษรสูง ไม่น้อยกว่า 1.50  
  เซนติเมตร  ตัวอักษรต้องเป็นตัวพิมพ์อ่านได้ง่าย  โดยเย็บติดหรือปักไว้ สีของตัวอักษร ต้องให้ตัดกับสีเสื้อเห็น  
  ได้ชัด  และต้องมองเห็นได้ชัดเจนโดยตลอด มิให้มีสิ่งใดปิดบังไว้เลยแม้เพียงบางส่วน  
     
 
ระยะทาง

(กม.)

อัตราค่าโดยสาร

(บาท)

ระยะทาง

(กม.)

อัตราค่าโดยสาร

(บาท)

ระยะทาง

(กม.)

อัตราค่าโดยสาร

(บาท)

2

2.44

2.89

3.33

3.78

4.22

4.67

5.11

5.56

6.00

6.44

6.89

7.33

7.78

8.22

8.67

9.11

9.56

10.00

10.44

10.89

11.33

11.78

12.22

12.67

13.00

13.40

13.80

35

37

39

41

43

45

47

49

51

53

55

57

59

61

63

65

67

69

71

73

75

77

79

81

83

85

87

89

14.20

14.60

15.00

15.40

15.80

16.20

16.60

17.00

17.40

17.80

18.20

18.60

19.00

19.40

19.80

20.20

20.99

21.68

22.36

23.09

23.82

24.54

25.27

26.00

26.73

27.45

28.18

28.91

91

93

95

97

99

101

103

105

107

109

111

113

115

117

119

121

125

129

133

137

141

145

149

153

157

161

165

169

 

29.64

30.36

31.09

31.82

32.54

33.27

34.00

34.73

35.45

36.18

36.91

37.64

38.36

39.09

39.82

40.54

41.27

42.00

42.73

43.45

44.18

44.91

45.64

46.36

47.09

47.82

48.54

49.27

50.00

 

173

177

181

185

189

193

197

201

205

209

213

217

221

225

229

233

237

241

245

249

253

257

261

265

269

273

277

281

2

 
     
   
     
 
          Tell a friend: