เพจใหม่ 1
                         
 
                                            การจดทะเบียนรถแท็กซี่มิเตอร์
      หนังสือที่กรมการขนส่งทางบกอนุญาตให้จดทะเบียนรถแท็กซี่
      ชุดจดทะเบียนที่บริษัทผู้จำหน่ายรถออกให้ หรือกรณีเป็นรถที่เคยใช้งานมาแล้วให้ใช้ใบคู่มือจดทะเบียนรถแทนได้
      หนังสือรับรองการติดตั้งวิทยุสื่อสารที่กรมไปรษณีย์โทรเลขออกให้
      หนังสือรับรองมิเตอร์
      กรมธรรม์ประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และประกันภัยชั้นที่ 3
      หลักฐานประจำตัวผู้ขอจดทะเบียน เช่นสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
                                           รถแท็กฃี่ส่วนบุคคล
         การจดทะเบียนประกอบด้วย 2 ขั้นตอน  ได้แก่   
         การขอความเห็นชอบการจดทะเบียน      การนำรถมาจดทะเบียน

         การจดทะเบียนรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่)  ส่วนบุคคล ขออนุญาตจดทะเบียนได้คนละ 1 คัน   กรณีที่เคยมีรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) ส่วน

บุคคล  ในชื่อของตนเองมาก่อนจะต้องโอนเป็นชื่อของบุคคลอื่นแล้ว   หรือแจ้งเลิกใช้ตลอดไป  หรือเปลี่ยนประเภทการจดทะเบียน  หรือเป็นรถ

ที่ครบกำหนดสิบสองปีแล้ว

การขอความเห็นชอบการจทะเบีย                                                                                                                         

โดยยื่นคำขอต่อนายทะเบียนพร้อมด้วยหลักฐาน

 1. ภาพถ่ายบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประชาชน

 2. สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน

 3. ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะที่ยังไม่สิ้นอายุ   ในกรณีที่เป็นใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายขนส่ง  ต้องเป็นใบอนุญาตทุกประเภท ชนิดที่ 2 ขึ้นไป

     เมื่อตรวจสอบหลักฐานแล้ว เห็นว่าผู้ขอจดทะเบียนมีคุณสมบัติ และหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ให้นายทะเบียนนำเสนอผู้มีอำนาจในการ     

พิจารณาให้ความเห็นชอบการจดทะเบียน   ผู้ได้รับความเห็นชอบการจดทะเบียนต้องนำรถมาตรวจสภาพและจดทะเบียนภายใน 60 วันนับแต่วัน

ที่ได้รับหนังสือ   กรณีไม่นำรถมาจดทะเบียนหรือจดทะเบียนไม่ครบตามจำนวนที่ได้รับความเห็นชอบ ให้ถือว่าผู้นั้นไม่ประสงค์จะขอจดทะเบียนร

ถอีกต่อไป   แต่ถ้ายังมีความประสงค์อยู่ก็ต้องเริ่มต้นยื่นคำขอใหม่   การนำรถมาจดทะเบียน  การนำรถมาจดทะเบียนรถต้องมีลักษณะดังนี้      

 1. ลักษณะรถ   รถที่นำมาจดทะเบียนต้องเป็นรถยนต์นั่งสองตอน มีประตูไม่ต่ำกว่าสี่ประตู ขนาดกว้างไม่เกิน 2.50 เมตร ยาวไม่เกิน 6 เมตร เครื่องยนต์ต้องมีความจุกระบอกสูบรวมกันตั้งแต่ 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตรขึ้นไป ต้องเป็นรถใหม่ หรือมีอายุการใช้งานไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก และใช้งานมาแล้วเป็นระยะทางไม่เกิน 20,000 กิโลเมตร

 2. สีรถ จัดให้ตัวรถมีสีเขียวและสีเหลือง โดยสีเขียวให้เริ่มตั้งแต่ด้านล่างของตัวถังจนถึงที่ปิด - เปิดประตูเป็นแนวขนานกับพื้นตลอดรอบตัวรถ และสีเหลืองให้เริ่มถัดต่อจากสีเขียวขึ้นไปจนถึงด้านบนหลังคารถ

 3. ติดตั้งมาตรค่าโดยสาร ตามแบบหรือชนิดที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบกไว้ด้านซ้ายของผู้ขับรถ

 4. โป๊ะไฟบนหลังคา   จัดให้มีเครื่องหมายเป็นอักษรโรมันว่า "TAXI - METER" อยู่ภายในกรอบขนาดไม่น้อยกว่า 60*15 เซนติเมตร ติดตั้งไว้บนหลังคาให้เห็นชัดเจนจากด้านหน้ารถ โดยตัวอักษรดังกล่าวมีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 7  เซนติเมตร  กว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เซนติเมตร และให้มีแสงไฟพร้อมด้วยกรอบที่บังคับแสงให้เห็นเครื่องหมายได้ชัดเจนในเวลากลางคืน

 5. จัดให้มีเครื่องหมาย อักษร " แท็กซี่ส่วนบุคคล" อักษร "กทม" หมายเลขทะเบียนรถ ให้ปรากฎที่ประตูหน้าด้านนอกทั้งสองข้าง โดยตัวอักษรดังกล่าวมีขนาดไม่น้อยกว่า 7.30 เซนติเมตร กว้างไม่น้อยกว่า 1.30 เซนติเมตร โดยใช้สีขาวเป็นสีเครื่องหมาย

 6. จัดให้มีเครื่องหมายอักษรว่า "ว่าง"   เมื่อไม่มีผู้โดยสาร โดยติดตั้งไว้ด้านซ้ายของคนขับรถ ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากภายนอกทั้งเวลากลาววันและกลางคืน

 7. จัดให้มีการประกันภัยความเสียหายแก่บุคคลที่สาม   อันเกิดจากการใช้รถยนต์รับจ้างแต่ละคัน    กรณีความเสียหายต่อชีวิตและร่างกายในวงเงินไม่ต่ำกว่า 25,000 บาท   สำหรับการชดใช้ค่าเสียหายต่อหนึ่งคนในแต่ละครั้ง และความเสียหายต่อทรัพย์สินในวงเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท สำหรับการชดใช้ค่าเสียหายในแต่ละครั้ง

 8. จัดให้มีที่หรือกรอบสำหรับติดบัตรประจำตัวผู้ขับรถไว้ด้านหน้ารถ ในลักษณะที่ผู้โดยสารสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

 9. จัดให้มีเครื่องหมาย "งดรับจ้าง" ที่มีพื้นสีขาวกรอบสีแดง ขนาดไม่น้อยกว่า 10*22 เซนติเมตร เส้นกรอบหนา 0.5 เซนติเมตร  ตัวอักษรคำว่า "งดรับจ้าง" ให้มีสีแดง ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร เส้นตัวอักษรหนาไม่น้อยกว่า 0.5 เซนติเมตร

 10. จัดให้มีเครื่องหมายเป็น "เลขทะเบียนรถ" พื้นเป็นสีเหลือง หมายเลขทะเบียนและกรองเป็นสีดำ มีลักษณะและขนาดตามที่กำหนด   ไว้ที่แผงหน้าปัทม์ และที่แนวกึ่งกลางประตูรถด้านในใต้ขอบกระจกประตูรถทั้งสองบาน ให้ผู้โดยสารสารมารถมองเห็นได้ชัดเจน

               ติดตั้งวิทยุสื่อสารที่ได้รับอนุญาตจากกรมไปรษณีย์โทรเลขในระบบ   SIMPLEX-2-FREQUENCIES 

               การตรวจสภาพรถแท็กซี่มิเตอร

เจ้าของรถแท็กซี่มิเตอร์มีหน้าที่ต้องนำรถเข้าตรวจสภาพปีละ  2  ครั้ง  สำหรับรถที่มีอายุไม่เกิน  7  ปี

สำหรับรถที่มีอายุเกิน  7  ปี  แต่ไม่เกิน  12  ปี  ต้องนำรถเข้าตรวจสภาพปีละ  3  ครั้ง

รอบตรวจสภาพครั้งแรก ได้แก่  วันครบรอบชำระภาษีประจำปี

ส่วนรอบต่อๆ ไป  ดูได้จากสติ๊กเกอร์ที่ติดหน้ารถ

เจ้าของรถสามารถดำเนินการตรวจล่วงหน้าก่อนวันที่ดังกล่าวได้ไม่เกิน  1  เดือน

การเปลี่ยนมิเตอร์

            การเปลี่ยนมิเตอร์  ต้องติดต่อขอซื้อจากบริษัทผู้จำหน่วยที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง 
            หลักฐานที่ใช้
 1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ

 2. ใบรับรองของบริษัทผู้จำหน่ายมิเตอร์

 3. ใบรับรองการชำรุดของมิเตอร์จากบริษัทผู้จำหน่ายมิเตอร์

 4. สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

การเปลี่ยนเครื่องยนต์รถแท็กซี่มิเตอร์  

         เครื่องยนต์ที่จะนำมาเปลี่ยนอาจเป็นเครื่องยนต์ใหม่  หรือเครื่องยนต์เก่า (ที่มีอายุการใช้งานไม่เกินกว่า  4  ปี  นับแต่วันผลิต)  
เครื่องยนต์ต้องมีขนาดความจุกระบอกสูบตั้งแต่  1,500  ซีซี  ขึ้นไป
         หลักฐานที่ใช้
 1. ใบคู่มือจดทะเบียน
 2. หลักฐานการได้มาของเครื่องยนต์ เช่น หนังสือแจ้งจำหน่ายเครื่องยนต์ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี  ที่ออกในนามของเจ้าของรถ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
          ต้องนำรถไปตรวจสอบด้วย        
          การโอนรถ

การโอนทะเบียนเปลี่ยนเจ้าของ

        ผู้โอนและผู้รับโอนต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน  15  วัน  นับแต่วันโอน หากแจ้งเกินกำหนดต้องเสียค่าปรับตามที่กฎหมายกำหนด
        ขั้นตอนการโอนรถ
              1.  ยื่นแบบคำขอโอนและรับโอน พร้อมหลักฐาน
              2. นำรถไปตรวจสอบ 
           3. ชำระค่าธรรมเนียม
         การดำเนินการเกี่ยวกับรถแท็กซี่มิเตอร์   ในเขตกรุงเทพมหานคร
การขอความเห็นชอบและจดทะเบียนรถแท็กซี่   ในเขตกรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่ 
กรมการขนส่งทางบก 1032 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
อยู่ตรงข้ามสวนจตุจักร   อาคาร 2 ชั้น 1
ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร
การขอความเห็นชอบและจดทะเบียนรถแท็กซี่   ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่   สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด
จำนวนรถแท็กซี่
สถิติการจดทะเบียนรถแท็กซี่มิเตอร์ ณ   วันที่  31  พฤษภาคม  2547
รถบุคคลธรรมดา            39,879  คัน
รถนิติบุคคล                   41,141  คัน
ยอดรวม                    81,020  คัน
จำนวนรถยนต์รับจ้างที่ติดตั้งวิทยุสื่อสาร  ณ   วันที่  31  พฤษภาคม  2547
จำนวนรถยนต์รับจ้างที่ติดตั้งวิทยุสื่อสาร (ยอดสะสมรวม)  จำนวน     32,606    คัน

หมายเหตุ:   จำนวนรถ    เป็นจำนวนรถรถแท็กซี่มิเดอร์ที่ติดตั้งวิทยุสื่อสาร ทั้งรถส่วนบุคคล และรถนิติบุคคล

      

          Tell a friend:
 
    
                                 home