บันทึกคะแนน
 

                                 มาตราการบันทึกคะแนนผู้กระทำผิดกฎจราจร


     นโยบาย "โครงการจัดระเบียบจราจร " ที่ต้องการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมของผู้ขับขี่ โดยเน้นการขับขี่ที่ถูกกฎจราจร ซึ่งทำให้เกิด มาตราการบันทึกการกระทำผิดกฎจราจรของผู้ขับขี่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 มค. 45 เป็นต้นไปจะมีมาตรการที่เข้มงวดในการจับกุม 16 ฐานความผิดและตัดคะแนนผู้ขับขี่ โดยจะแบ่งเป็น 4 หมวด คือ ตัดคะแนน 10 , 20 , 30 และ 40 ตามลำดับความผิด โดยใช้สติ๊กเกอร์ สีแทนค่าคะแนนต่าง ๆ ติดไว้ด้านหลังใบอนุญาตขับขี่ของผู้กระทำ ความผิด ประวัติการขับขี่ฝ่าฝืนกฎจราจรจะได้รับการบันทึกไว้ และมีผลต่ออัตราการเพิ่ม หรือลดเบี้ยประกันภัยของผู้ทำประกัน และหากผู้ขับขี่รายใดถูกตัดคะแนนเกิน 60 คะแนน จะถูกสั่งพัก ใบขับขี่ครั้งละไม่เกิน 90 วัน หรือหากทำความผิดในข้อหาเดียวกัน 2 ครั้งในกำหนด 1 ปี จะต้องเข้ารับการอบรมวินัยจราจรเป็นเวลา 3 ชั่วโมง ถ้าทำความผิดซ้ำในข้อหาเดียวกัน 2 ครั้งใน 1 ปี และมี คะแนนรวมเกิน 60 คะแนน จะต้องถูกพักใบขับขี่ไปพร้อมกับ เข้ารับ การอบรมวินัยจราจร ก่อนที่จะไปสอบเพื่อรับใบขับขี่คืนหากไม่ผ่าน ก็จะต้องสอบใหม่

หมวดที่ 16 ฐานความผิด
 1. ตัดครั้งละ 10 คะแนน 1. ขับรถในลักษณะกีดขวางทางจราจร
2. ขับรถบนเส้นทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร
2. ตัดครั้งละ 20 คะแนน 3. แซงรถด้านซ้ายโดยไม่มีความปลอดภัย
4. แซงรถเมื่อขึ้นทางชันสะพานทางโค้งหรือ ;แซงในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางข้าม ทางร่วมทางแยก วงเวียน เกาะกลางถนน หรือ แซงรถที่มีหมอกหรือควัน ที่ไม่เห็นทางข้างหน้าระยะ 60 เมตร หรือแซงในที่คับขันเขตที่มีเครื่องหมาย อันตราย หรือ เขตปลอดภัย
5. จอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทาง โดยไม่ เปิดไฟในเวลาที่มีแสงสว่างไม่มากพอย
6. แท็กซี่ปฏิเสธรับผู้โดยสารย
7. แท็กซี่ทิ้งผู้โดยสารระหว่างทาง
3. ตัดครั้งละ 30 คะแนน 8. ขับรถในขณะหย่อนสมรรถภาพในการขับขี่
9. ขับรถประมาทหรือหวาดเสียว
10. ขับในลักษณะผิดปกติวิสัยของการขับรถ ตามธรรมดา
11. ขับโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือ เดือดร้อนของผู้อื่น
12. ขับเร็วกว่ากฎหมายกำหนด
 
4. ตัดครั้งละ 40 คะแนน 13. ไม่หยุดรถหลังเส้นรอสัญญาณไฟหรือ ขับฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง
14. ขับรถขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น
15. ขับรถโดยก่อความเสียหายแก่บุคคล หรือทรัพย์สินของผู้อื่น และไม่ให้ความ ช่วยเหลือตามควร
16. แข่งรถในทาง
 
     
          Tell a friend:
 
    
                                home