ลืมของแล้ว ทำอย่างไร
                              ถ้าจำได้ว่าเป็นรถของบริษัท หรือสหกรณ์ไหน  ก็ดูเบอร์โทรศัพท์เลขข้างรถ แล้วโทรแจ้ง
                                                    โทรหา จส.100  เพราะแท็กซี่ส่วนมากจะฟังสถานีนี้
                  ในกรณีจำชื่อศูนย์วิทยุได้  ก็ดูจากหลังรถแท็กซี่ที่วิ่งอยู่ซึ่งจะมีเบอร์ของศูนย์วิทยุติดอยู่แล้วโทรแจ้งศูนย์
                             แจ้งความไว้กับสถานีตำรวจ  และขอให้ตำรวจโทรศัพท์สอบถามกับกรมการขนส่งทางบก
                                                         เนื่องจากตำรวจมีสิทธิ์สอบถามข้อมูลได้  
                                  ในกรณีที่ท่านต้องการทราบข้อมูล  ท่านต้องนำสำเนาใบแจ้งความที่ตำรวจรับรอง 

พร้อมบัตรประชาชน  ขอสอบถามข้อมูลได้ที่กรมการขนส่งทางบก

กรณีที่ไม่ได้รับความสะดวกทำอย่างไร

                                                         1.จำทะเบียนรถ ทั้งตัวอักษรและตัวเลข
                                                         2.บัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะแสดงอยู่ 
                                                         3.รถแท็กซี่มิเตอร์ สังกัดศูนย์วิทยุอะไร
                                                         4.สีของรถแท็กฃี่
                                                         5.ยี่ห้อของรถแท็กฃี่
                                                         6.สำรวจของ ก่อนจะถึงจุดหมายปลายทาง
        ถ้าท่านจำข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนรถ ทั้งตัวอักษร และตัวเลขได้ ก็จะเป็นข้อมูลในการติดตามรถคันที่ท่านนั่งได้แต่ถ้าท่านจำ
 ได้เฉพาะ ตัวเลขข้อมูลอื่นๆ ก็จะมีส่วนช่วยได้บ้างแต่ถ้าท่านทำตามข้อ 6 - 7  ท่านก็จะไม่ลืมของไว้ในรถแท็กซี่แน่นอน
 
                                                         รถค้างชำรถภาษี 
           จะมีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ  ตาม พระราชบัญญัติรถยนต์  (ฉบับที่ 12)  พ.ศ.2546   ซึ่งจะประกาศใช้ในวันที่  28  กรกฎาคม  2546
นส่วนที่เกี่ยวข้องกับรถค้างชำรถภาษี  ดังนี้
     1. รถที่ค้างชำระภาษีก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้
            ทางราชการจะประกาศรายชื่อ  และทะเบียนรถ  พร้อมจำนวนเงินที่ต้องชำระ  
            ประกาศ ณ  สำนักงานขนส่งที่รถดำเนินการ  หรือสำนักงานเขตพื้นที่ หรือทางเว็บไซท์ของกรมการขนส่งทางบก
            โดยท่านจะต้องไปดำเนินการติดต่อกับสำนักงานขนส่งที่รถของท่านดำเนินการอยู่
            ภายใน  180  วันนับแต่วันประกาศ   ถ้าท่านไปดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด
           ท่านจะได้สิทธิพิเศษคือ 
       1.  ชำระภาษีที่ค้างตามที่เป็นจริง  หรือถ้าค้างเกิน  3  ปี  ก็จะเสียเพียง  3  ปี  
            2.  ไม่ต้องเสียค่าปรับ หรือเงินเพิ่ม
       3.  สามารถผ่อนชำระภาษีที่ค้างได้  ตามที่ทางราชการกำหนด
       ในกรณีที่ท่านไม่ไปดำเนินการติดต่อกับนายทะเบียนตามระยะเวลาที่กำหนด 
       1.  เสียภาษีที่ค้างตามจริงทั้งหมด  เช่น ค้างภาษี  10  ปี  ก็ต้องเสียภาษี  10  ปี
       2.  ต้องเสียค่าปรับ หรือเงินเพิ่มด้วย
       3.  สามารถผ่อนชำระภาษีที่ค้างได้  ตามที่ทางราชการกำหนด
       4.  ถ้าค้างภาษีเกิน  หรือครบ  3   ปี  จะถูกระงับการดำเนินการทางทะเบียน
            5.  เจ้าของรถต้องคืนแผ่นป้าย  และนำสมุดคู่มือมาให้ทางราชการบันทึก
       การระงับทะเบียน  ภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่นายทะเบียนระงับการดำเนินการทางทะเบียน
       6.  หากไม่ไปดำเนินการ  ตามข้อ 5  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  1,000  บาท 
                                        นปัจจุบันมีผู้นำรถยนต์รับจ้างที่ไม่ได้จดทะเบียน  (ป้ายแดง) มาใช้รับ-ส่งผู้โดยสาร
            การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนตร์ พ.ศ.2522 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทและยังเป็นปัญหาใน
การคุ้มครอสิทธิของผู้โดยสาร หรือบุคคลที่ 3 เมื่อผู้ขับรถกระทำผิด หรือรถนั้นๆ เกิดอุบัติเหตุกรมการขนส่งทางบกจะนำข้อมูลดังกล่าว
มาประกอบการพิจารณาในการใช้ความเห็นชอบในการจดทะเบียนรถด้วย

             และหากตรวจพบ ผู้ตรวจการ   นายทะเบียน    มีอำนาจยึดแผ่นป้ายทะเบียนรถดังกล่าวได้

          Tell a friend:
 
    
          
home