กฏหมายใหม่
   
  คลิกเดียวก็ทำประกันได้ สะดวก รวดเร็ว คุ้มครองทันที  
   
  เพียงสมัครสมาชิก แล้วคลิกวันละ 1ครั้ง ก็สะสมเงินได้  
   
  คลิกนี้เพื่อสนับสนุนเว็บจ้ะ  
   
     
   
     
  U-Credit : เครดิตสำหรับคุณ  
     
   
     
   
     
 
ว็บบอร์ดแสดง  
ความคิดห็น
เขียนข้อความได้ที่นี่สิ่ง
ที่อยากรู้อยากถามหรือ
    อยากฃื้อ-ขาย
ถแท็กฃี่เขียนได้เลย
 
     
     
     
     
     
      ใบอนุญาติขับรถสาธารณะ  
  กฎหมายใหม่  
 

จะมีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ  ตาม พระราชบัญญัติรถยนต์  (ฉบับที่ 12)  พ.ศ.2546 

 
                        ซึ่งจะประกาศใช้ในวันที่  28  กรกฎาคม  2546  
                        ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ  ดังนี้  
 

   1.  ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ   มีอายุ  3  ปี   เดิมอายุ  1  ปี     

 
 

   2.  การนับอายุใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ   

 
 

                  -   จะกำหนดวันสิ้นอายุตรงกับวันครบรอบวันเกิดเหมือนกับบัตรประชาชน

 
 

                  -   ในกรณีใบอนุญาตขาดอายุจะต้อง  ดำเนินการอบรและทดสอบใหม่       

 
 

   3.  กำหนดอายุผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ   ลดอายุลง    จากเดิม  25  ปี  เป็น  22  ปี       

 
 

   4.  กำหนดลักษณะต้องห้าม โดยให้ผู้ที่ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก 

 
 

                      ในความผิดที่เกี่ยวกับยาเสพติด  มิให้ขอรับใบอนุญาตรับรถสาธารณะ   เว้นแต่จะพ้นโทษมาเกิน  3  ปี              

 
 

   5.  การต่ออายุใบอนุญาต  จะต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

 
     
   หลักฐานการเอาประกันภัย    
        กรมการขนส่งทางบก กำหนดให้การจดทะเบียน และชำระภาษี รถรับจ้าง  เจ้าของรถจะต้อง จัดให้มีประกันภัยความเสียหายแก่  
  บุคคลที่ 3มีเจ้าของ   
        รถจำนวนมาก มีเพียง หลักฐานเป็นหนังสือ รับรองการทำประกันภัย  ซึ่งที่ผ่านมาได้ผ่อนผันให้ดำเนินการ โดยออกเครื่องหมาย  
  แสดงการเสียภาษี และแผ่นป้ายทะเบียนรถให้  โดยให้นำกรมธรรม์มาแสดงแล้วจึงจ่ายสมุดคู่มือการจดทะเบียนรถให้  ปรากฎว่า   
  วันที่แสดงระยะเวลาเอาประกัน ในกรมธรรม์ ไม่ตรงกับวันที่ แสดงระยะเวลาเอาประกันในใบรับรอง  เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่  
  ประชาชนและทางราชการ  เมื่อเกิดกรณีพิพาทจากอุบัติเหตุ รมการขนส่งทางบก จะใช้เอกสารหลักฐานการทำประกันภัยในการ  
  จดทะเบียน   ชำระภาษี  ดังนี้  
            1.ใบเสร็จรับเงินค่าเบี้ยประกันภัย  
            ซึ่งมีรายละเอียด เกี่ยวกับการประกันภัย  เช่นระยะเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดการประกันภัย  จำนวนเงินค่าเบี้ยประกันภัย และ  
  ประเภทของการประกันภัย  
             2.กรมธรรม์ประกันภัย  
            ในการดำเนินการทางทะเบียน  ชำระภาษี    กรมธรรม์จะต้องคุ้มครองในวันที่มาดำเนินการ เช่น  ระยะเวลาเอาประกันเริ่มต้น  
  ตั้งแต่วันที่  1  พฤษภาคม  2546   สิ้นสุดวันที่  1 พฤษภาคม  2547  
            ถ้าท่านมาดำเนินการจดทะเบียน  ชำระภาษี  ในระหว่างวันที่  1  พฤษภาคม  2546  -  1  พฤษภาคม  2547  
            ท่านสามารถนำกรมธรรม์มาใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการได้กรมธรรม์จะต้องมีระยะเวลาเอาประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี  
            การประกันภัยความเสียหายแก่บุคคลที่สาม   อันเกิดจากการใช้รถยนต์รับจ้างแต่ละคัน  
            กรณีความเสียหายต่อชีวิตและร่างกายในวงเงินไม่ต่ำกว่า 25,000 บาท   
            และความเสียหายต่อทรัพย์สินในวงเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท  
            สำหรับการชดใช้ค่าเสียหายในแต่ละครั้ง  
            รถครบ 12 ปี  
            ในปี 2546  จะมีรถแท็กซี่ที่มีอายุครบ 12 ปี  ตามที่กำหนด  โดยนับจากวันที่จดทะเบียนรถ   โดยเฉพาะรถที่จดทะเบียนในปี  
  2534  จะครบ 12ปี  
            ในปี 2546      รถที่ครบอายุ 12 ปี จะต้องเปลี่ยนประเภทรถจากรถยนต์สาธารณะ (แท็กซี่) เป็นรถส่วนบุคคล  
             หากท่านจะขายรถก่อนครบกำหนด 12 ปี   ให้ดำเนินการโอนที่กรมการขนส่งทางบกให้ถูกต้อง  เพื่อมิให้เกิดปัญหาใน  
  การดำเนินการทางทะเบียนในภายหลัง  
     
   
             

    home      

          Tell a friend: