อัตราค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ. รถยนต์   
                                              กำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  พ.ศ. 2546  
 
 

 

   
  คลิกเดียวก็ทำประกันได้ สะดวก รวดเร็ว คุ้มครองทันที  
   
  เพียงสมัครสมาชิก แล้วคลิกวันละ 1ครั้ง ก็สะสมเงินได้  
   
  คลิกนี้เพื่อสนับสนุนเว็บจ้ะ  
   
     
   
     
  U-Credit : เครดิตสำหรับคุณ  
     
   
     
   
     
 
ว็บบอร์ดแสดง  
ความคิดห็น
เขียนข้อความได้ที่นี่สิ่ง
ที่อยากรู้อยากถามหรือ
    อยากฃื้อ-ขาย
ถแท็กฃี่เขียนได้เลย
 
     
     
     
     
     
     
     
     

1.   คำขอ 

ฉบับละ  5 ั   บาท
2.   ใบคู่มือจดทะเบียนรถ ฉบับละ 100    บาท
3.   แผ่นป้ายทะเบียนรถ ฉบับละ  100     บาท 

4.   การขอใช้หมายเลขทะเบียนรถ  

      (ก)  การขอใช้หมายเลขทะเบียนที่ออกให้  สำหรับรถคันหนึ่งมาใช้กับรถอีกคันหนึ่ง

ครั้งละ

500    บาท
      (ข)  การขอใช้หมายเลขทะเบียนซึ่งยัง ไม่เคยออกให้สำหรับรถคันใดมาใช้

             กับรถที่จดทะเบียนแล้ว

ครั้งละ 500    บาท
      (ค)  การขอใช้หมายเลขทะเบียนที่ต้องเสีย ค่าธรรมเนียมพิเศษที่ได้จากการประมูล  

             ตามมาตรา 10/1 กับกรณี (ก) หรือ (ข)

ครั้งละ 1,500    บาท 
5.   การขอค้นทะเบียนรถ หรือ  ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการ  ในทะเบียนรถ และใบคู่มือจดทะเบียนรถ   
      (ก)  รถจักรยานยนต์  ครั้งละ 10    บาท
      (ข)  รถอื่นนอกจาก (ก)  ครั้งละ 50    บาท
6.   การโอนทะเบียน         
7.   การย้ายรถ   
      (ก)  รถยนต์ ครั้งละ 50    บาท
      (ข)  รถอื่นนอกจาก (ก) ครั้งละ 20    บาท
8.   การตรวจสภาพรถ  
      (ก)  รถจักรยานยนต์ ครั้งละ 10    บาท
      (ข)  รถอื่นนอกจาก (ก) ครั้งละ 50    บาท
9.   ใบอนุญาตตามมาตรา 23   ฉบับละ 1,000    บาท
10. ใบอนุญาตตามมาตรา 27   (รถยนตร์มีไว้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อม) ฉบับละ 1,000    บาท
11. เครื่องหมายพิเศษมาตรา 27   (รถยนตร์มีไว้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อม) อันละ 100    บาท
12. สมุดคู่มือประจำรถตามมาตรา 27   (รถยนตร์มีไว้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อม) เล่มละ 100    บาท
13.   ใบอนุญาตรถยนต์ตามอนุสัญญาว่าด้วย

           การจราจรทางถนนทำ  ณ  นครเจนีวา 

           ค.ศ. 1949   ซึ่งประเทศไทยได้ภาคยานุวัติ 

           เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2505  

ฉบับละ 1,000    บาท
14.   ใบอนุญาตขับรถยนต์ตามอนุสัญญาว่าด้วย

           การจราจรทางถนนทำ  ณ  นครเจนีวา 

           ค.ศ. 1949   ซึ่งประเทศไทยได้ภาคยานุวัติ 

           เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2505  

ฉบับละ 500    บาท
15.   ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว  ฉบับละ 100    บาท
16.    ใบอนุญาตขับรถสามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว ฉบับละ 50    บาท
17.    ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว ฉบับละ 1,000    บาท
18.    ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล  ฉบับละ 500    บาท
19.    ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล  ฉบับละ 250    บาท
20.    ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ฉบับละ 300    บาท
21.    ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ ฉบับละ 150    บาท
22.    ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์  ฉบับละ 250    บาท
23.    ใบอนุญาตขับรถบดถนน  ฉบับละ 250    บาท
24.    ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ ฉบับละ 250    บาท
25.    ใบอนุญาตขับรถนอกจาก (15) ถึง (24) ฉบับละ 100    บาท
26.    การแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถ ครั้งละ 50    บาท
27.    หนังสืออนุญาตตามมาตรา 17 วรรคสอง หรือมาตรา 18  ฉบับละ 50    บาท
28.    ใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถ ฉบับละ 50    บาท
29.    ใบแทนใบอนุญาต ครึ่งหนึ่งของ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  แต่ไม่เกิน ฉบับละ 100    บาท
30.    ใบแทนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี  ฉบับละ 20    บาท
31.    ใบแทนหนังสืออนุญาต  ฉบับละ 25    บาท
32.    ค่าธรรมเนียมอื่น ครั้งละ 20    บาท
33.    การรับรองเอกสาร      
34.    การต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียม  สำหรับใบอนุญาตขับรถแต่ละฉบับ  ครั้งละ 20    บาท

อัตราภาษีประจำปี พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ.2522 

รถยนต์รับจ้างให้เก็บภาษีตามน้ำหนักรถ (กิโลกรัม)     ในอัตราดังต่อไปนี้

1.    น้ำหนักรถไม่เกิน   500  คันละ  185 บาท
2.    น้ำหนักตั้งแต่  501 - 750    คันละ  310 บาท
3.    น้ำหนักตั้งแต่  751 - 1,000 คันละ 450 บาท
4.    น้ำหนักตั้งแต่  1,001 - 1,250 คันละ 560 บาท
5.    น้ำหนักตั้งแต่  1,251 - 1,500 คันละ  685 บาท
 
 
                                                 ค่าปรับ   ในกรณีชำระภาษีหลังจากวันสิ้นอายุภาษี  คิดอัตราร้อยละ 1  ต่อเดือน
                                                 การชำระภาษี  สามารถนำรถมาตรวจสภาพและเสียภาษีล่วงหน้าก่อนวันสิ้นอายุภาษี   ได้ไม่เกิน  1  เดือน
 
                                      
 home                       Tell a friend: